Dyrehold er tillatt i borettslaget

Enga Borettslag kan tillate dyrehold etter søknad til styret.

I husordensreglene står det:

§ 11 Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne.

Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  • Det forutsettes at dyrets eier er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Dyr skal alltid holdes i bånd innenfor borettslagets område.

  • Det er ikke tillatt å lufte dyr på borettslagets eiendom.

  • Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

  • Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte

  • påføre person eller eiendom, f.eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.sv.

  • Kommer det inne skriftlige berettige klager over at dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f.eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Skjema for søknad om dyrehold finner du her .